Ngày 23/01/2020

KHÔNG HỀ QUÁ SỨC

Câu gốc: 

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (câu 13).

Ngày 18/01/2020

NẾU NGƯƠI TRỞ LẠI

Câu gốc: 

“…Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu ngươi trở lại, thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta; nếu ngươi làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng ta, chúng nó sẽ trở về cùng ngươi; nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó” (câu 19).

Ngày 12/01/2020

SỰ PHỤC HỒI

Câu gốc: 

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13).

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
888493

Ai đang online?

Đang có 12 khách và không thành viên đang online