Ngày 24/7/2016

Kinh Thánh: Thi Thiên 145:1-7

Câu gốc:  “Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen Danh Chúa đến đời đời vô cùng” (câu 3).

 

Thi Thiên 145:1-7:    “1 Hỡi Vua, là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Ngài,
Chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng.
2 Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa,
Ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng.
3 Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay;
Sự cao cả Ngài không thể dò xét được.
4 Dòng dõi nầy sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia,
Và rao truyền việc quyền năng của Chúa.
5 Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa,
Và về công việc lạ lùng của Ngài.
6 Người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kinh của Chúa;
Còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa.
7 Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa.
Và hát lớn lên sự công bình Chúa.”


 

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít chúc tụng Chúa vì những lý do gì? Ông chúc tụng Chúa với tinh thần như thế nào? Bạn có kinh nghiệm nào về đời sống của người chúc tụng Chúa ảnh hưởng đến con cháu?
Thi Thiên 145 là thi thiên cuối cùng trong sách được xem là do Vua Đa-vít viết. Thi thiên này được gọi là “Thi Thiên chúc tụng Đức Chúa Trời.” Ông chúc tụng Chúa vì Chúa “lớn,” “cao cả,” “nhân từ,” và “công bình” (câu 2-7). Tinh thần chúc tụng của ông không dừng lại trong một giai đoạn hay trong một hoàn cảnh, nhưng tinh thần chúc tụng này tiếp tục không ngừng và kéo dài cho đến đời đời.
Lời chúc tụng Chúa của Vua Đa-vít xuất phát từ tấm lòng chân thành của ông khi ông đã trải nghiệm nhiều quyền năng cao cả của Chúa. Ông xác định rõ rằng: “Tôi sẽ tôn cao Ngài” (câu 1); “tôi sẽ chúc tụng Chúa… khen ngợi Chúa” (câu 2); “tôi sẽ suy ngẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa” và “tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa” (câu 5-6). Ông xác định mạnh mẽ chính ông sẽ chúc tụng Đức Chúa Trời hằng ngày về điều Ngài đã làm trong trọn cuộc đời của ông.
Điều đặc biệt chúng ta thấy là tinh thần chúc tụng không dừng lại ở cuộc đời của Vua Đa-vít, nhưng ông còn truyền ra cho các thế hệ mai sau. Ông chỉ có thể chúc tụng Chúa trọn đời ông, nhưng con cháu ông sẽ tiếp tục và cả dòng dõi ông sẽ chúc tụng Chúa đời đời. “Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia” (câu 4). Vua Đa-vít đã viết rằng: “Hỡi các con, hãy đến nghe ta; ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 34:11). Ông trông mong con cháu của ông kính sợ Chúa, họ sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa cho riêng họ và thế hệ của họ. Thế hệ con sẽ truyền dạy cho thế hệ cháu. Và tiếp tục như vậy, mọi thế hệ sẽ kinh nghiệm được sự cao cả của Chúa cho chính mình. Người ta nhìn vào đời sống của con dân Chúa, họ phải “nói ra năng lực về việc đáng kinh của Chúa. Và hát lớn lên sự công bình Chúa” (câu 7).
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của con dân Chúa là cần phải truyền lại cho thế hệ mai sau chân lý của Chúa. Cần phải kể cho con cháu về những ân sủng tuyệt vời mà Chúa đã dành cho chúng ta. Con cái chúng ta cần phải có một đức tin nơi Chúa vững mạnh và kinh nghiệm cá nhân với Chúa để cùng chúng ta chúc tụng Chúa đời đời.
Bạn đã học và áp dụng Lời Chúa trong đời sống mình thế nào? Cuộc đời bạn có chúc tụng Đức Chúa Trời về tình yêu, sự cao cả của Ngài không? Bạn có dạy cho con, cháu mình biết Chúa, tin Chúa và chúc tụng Chúa chưa?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban nhiều phước hạnh cho con, nhưng con thường quên ơn Chúa. Xin cho con từ nay luôn biết chúc tụng Chúa không thôi, và dạy cho con cháu con biết Chúa để tin Ngài.
*******
 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 12.


GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
744338

Ai đang online?

Đang có 45 khách và không thành viên đang online