Ngày 8/07/2017

Kinh Thánh: Phi-líp 3:7-11

Câu gốc: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó” (câu 8).

 

Phi-líp 3:7-11“7 Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ 9 và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; 10 cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, 11 mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.”

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô chấp nhận từ bỏ mọi sự ông có để đánh đổi điều gì? Điều đó có giá trị thế nào và nhờ đâu mà có? Sứ đồ Phao-lô hy vọng gì từ trong sự nhận biết Chúa của ông? Chúng ta cần “chịu lỗ” những gì để được điều quý hơn cho mình?

Trước khi Sứ đồ Phao-lô gặp Chúa trên đường đến Đa-mách, ông là người theo Do Thái giáo rất nhiệt thành, được nhiều người kính nể. Ông cũng là một học giả nổi tiếng (Công Vụ 26:24) và là một lãnh tụ tôn giáo. Nhưng từ khi thật sự gặp Chúa, đời sống ông hoàn toàn biến đổi. Ông nhận ra rằng không có gì trên cuộc đời này quý hơn việc nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu và được ở trong Ngài (câu 8-9a). Từ sự nhận biết đó, ông sẵn sàng chấp nhận từ bỏ mọi sự ông đang nắm giữ để đổi lấy Đấng Christ. Ông xem những danh vọng, địa vị, học thức, chức quyền ông có đều như rơm rác và “vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó” (câu 8). Những điều Sứ đồ Phao-lô tìm kiếm sau khi tin Chúa không dựa vào “sự công chính đến bởi luật pháp”, mà bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu (câu 9). Ông sẵn sàng chịu lỗ mọi sự để được biết Chúa, được kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Chúa và trở nên giống như Ngài trong sự chết (câu 10). Chúng ta biết rõ cuộc đời Sứ đồ Phao-lô thật sự đã trải nghiệm những điều đó. Suốt quãng đời còn lại của ông sau khi gặp Chúa là sống vì Tin Lành, sống cho Chúa như ông đã nói: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20). Hy vọng cuối cùng của cuộc đời ông là “được sống lại từ trong cõi chết” (câu 11).

Nhìn lại cuộc đời của Sứ đồ Phao-lô chúng ta thấy rõ ràng ông đã được “lợi” nhiều hơn “lỗ” và nhận được điều quý giá hơn hết là nhận biết Chúa, được sống trong Chúa, được kinh nghiệm Ngài và phục vụ Ngài. Ông đã đầu tư cuộc đời mình cho những điều còn lại đời đời và đã “chịu lỗ” để đem nhiều người trở lại với Chúa. Nhận biết Chúa và sống trong Ngài phải là mục tiêu tối hậu của chúng ta. Do đó, chúng ta phải sẵn sàng xem những điều thuộc về thế gian như là rơm rác để đầu tư thời gian, khả năng, tiền của vào những điều “quý hơn hết” và có giá trị đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Bạn đang đầu tư cuộc đời mình vào những điều gì?

Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng chịu lỗ đối với thế gian để được điều quý hơn là sự nhận biết Ngài, sống trong Ngài và sống cho Ngài.

*******

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 5.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1206994

Ai đang online?

Đang có 19 khách và không thành viên đang online