Ngày 28/07/2017

Kinh Thánh: Công Vụ 23:12-22

Câu gốc: “Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó”(câu 12-13).

 

Công Vụ 23:12-22 :“12 Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. 13 Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó. 14 Họ đến kiếm các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà rằng: Chúng tôi đã thề với nhau rằng chẳng ăn chi hết cho đến lúc giết được Phao-lô. 15 Vậy bây giờ các ông với tòa công luận hãy xin quản cơ bắt nó đến đứng trước mặt các ông, như là muốn tra xét việc nó cho kỹ càng hơn nữa; còn chúng tôi sửa soạn sẵn để khi nó chưa đến đây thì giết đi.

16 Nhưng có con trai của chị Phao-lô biết được mưu gian ấy, đến nơi đồn, vào nói trước cho Phao-lô. 17 Phao-lô bèn gọi một đội trưởng mà nói rằng: Hãy đem gã trai trẻ nầy đến cùng quan quản cơ, chàng có việc muốn báo tin. 18 Vậy, đội trưởng đem chàng đi, dẫn đến nhà quản cơ, và thưa rằng: Tên tù Phao-lô có gọi tôi biểu đem gã trai trẻ nầy đến cùng quan, chàng có việc muốn nói. 19 Quản cơ nắm tay người trai trẻ, kéo xê ra, hỏi rằng: Ngươi có việc gì báo tin cùng ta? 20 Thưa rằng: Người Giu-đa đã định xin quan, đến ngày mai, bắt Phao-lô đứng trước tòa công luận, như là họ muốn tra xét việc của người cho kỹ càng hơn. 21 Nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn bốn mươi người trong bọn họ lập kế hại Phao-lô, đã thề nguyện với nhau chẳng ăn uống chi hết trước khi chưa giết được người; hiện bây giờ, họ đã sắm sẵn, chỉ đợi quan trả lời đó thôi. 22 Quản cơ cho gã trai trẻ ấy về, cấm không cho nói với ai về điều người đã tỏ ra cùng mình.”

Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái âm mưu giết Phao-lô như thế nào? Họ đã thề độc với nhau ra sao? Chúa dùng cách nào để Sứ đồ Phao-lô thoát khỏi âm mưu của họ? Chúa muốn sử dụng bạn như thế nào để giúp cho nhiều anh chị em đang chịu khổ nạn vì Danh Chúa?

Khi cuộc tranh luận của những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê lắng xuống, thì đến sáng, có hơn bốn mươi người Do Thái quá khích lại họp nhau âm mưu giết Sứ đồ Phao-lô. Họ đến với các thầy tế lễ và trưởng lão bàn luận, lên kế hoạch yêu cầu viên chỉ huy mở một cuộc xét xử khác và họ sẽ phục kích trên đường đi để giết Sứ đồ Phao-lô. Họ đã cùng nhau thề độc là sẽ tuyệt thực cho đến khi Sứ đồ Phao-lô bị giết. Có lẽ họ tin rằng chỉ một ngày nữa thôi, Sứ đồ Phao-lô sẽ chết, nhưng họ đã sai lầm vì chỉ có Chúa mới là Đấng nắm giữ sự sống và sự chết của con người. Nếu Chúa Giê-xu không phó mạng sống để chuộc tội cho cả nhân loại thì không ai có thể đoạt mạng sống của Ngài. Cũng vậy, mặc dù Cơ Đốc nhân nhiều nơi trên thế giới vẫncòn bị bắt bớ và giết hại, nhưng Chúa luôn có chương trình tốt nhất cho mỗi con cái trung tín của Ngài. Chúa đã hứa sẽ sai phái Sứ đồ Phao-lô đi làm chứng cho Ngài tại Rô-ma (câu 11), và Chúa thành tín đang làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài bằng cách dùng cháu trai của Sứ đồ Phao-lô, viên đội trưởng gác ngục, viên chỉ huyđể phá tan âm mưu thâm độc của hơn bốn mươi người Do Thái cùng các lãnh đạo tôn giáo. Chúng ta không biết bằng cách nào cháu trai của Sứ đồ Phao-lô biết được vụ mưu sát này, cũng không biết tại sao những người trong quân đội La Mã ấy lại có cảm tình và bênh vực Sứ đồ Phao-lô, có thể vì họ biết ông là công dân La Mã. Nhưng trên tất cả mọi sự, Đấng Tối cao đang sử dụng họ để làm thành ý định của Ngài.

Chúa đã dùng một phương cách đặc biệt là chọn cậu bé để đưa tin, chọn những người trong quân đội La Mã để bảo vệ Sứ đồ Phao-lô khỏi những kẻ đang rình rập săn lùng mạng sống của ông. Phương cách của Ngài luôn tuyệt hảo vì Chúa là Đấng Toàn năng, Toàn tri, Ngài không bị giới hạn như loài người. Chúng ta cũng có thể được Chúa dùng để giúp anh chị em chúng ta đang chịu khổ nạn vì Danh Chúa trong sự cầu thay hay giúp đỡ theo khả năng, ân tứ và vị trí Chúa đặt để mình. Điều quan trọng là mỗi người hãy đặt mình trong tay Chúa để Ngài sử dụng theo ý tốt lành của Ngài.

Bạn có bằng lòng để Chúa sử dụng mình làm công cụ trong tay Ngài không?

Lạy Chúa, con chúc tụng Ngài là Đấng nắm quyền tể trị mọi biến cố xảy ra trên đất. Không điều chi quá khó đối với Ngài. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự dẫn dắt của Chúa và trở thành công cụ hữu ích trong tay Ngài.

*******

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 9.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1207563

Ai đang online?

Đang có 16 khách và không thành viên đang online