Ngày 17/08/2017

Kinh Thánh: Giăng 13:3-11

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả”(câu 10a).

 

Giăng 13:3-11“3 Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, 4 nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. 5 Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. 6 Vậy, Ngài đến cùng Si-môn Phi-e-rơ, thì người thưa rằng: Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? 7 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết. 8 Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. 9 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa! 10 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả. Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. 11 Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài; tại thế cho nên Ngài phán rằng: Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch.”

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Sứ đồ Phi-e-rơ từ chối không muốn để Chúa rửa chân cho mình, Chúa đã trả lời ông như thế nào? Khi ông đòi được rửa tay và đầu thì Chúa đáp ra sao? Chúa muốn dạy gì khi Ngài nói “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả”? Bài họchôm nay nhắc chúng ta điều gì?

Khi thấy Sứ đồ Phi-e-rơ từ chối không muốn Chúa rửa chân cho mình, Chúa Giê-xu đã trả lời: “Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết” (câu 7). Việc Chúa làm hiện tại môn đồ chưa thể hiểu nhưng rồi họ sẽ hiểu ngay sau đó lúc Chúa giải thích cho họ về tinh thần phục vụ trong câu 14-15; mặt khác, sau khi Chúa sống lại và thăng thiên, Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục dạy dỗ họ. Thật vậy, về sau các môn đồ đã từng hồi từng lúc hiểu ý nghĩa Lời Chúa dạy và họ đã dấn thân phục vụ trong tinh thần tôi tớ cho đến chết.

Thấy ông Phi-e-rơ vẫn chưa hiểu gì, Chúa Giê-xu nói tiếp: “Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết” (câu 8b). Có lẽ ông Phi-e-rơ muốn nói nếu để ông rửa chân cho Chúa thì hợp lý hơn, nhưng ông quên rằng mục đích Chúa đến không phải để người ta hầu việc Ngài nhưng để Ngài phục vụ người ta, và Ngài cũng sắp phó sự sống Ngài làm giá chuộc cho nhiều người (Mác 10:45). Vì vậy, khước từ sự rửa chân của Chúa trong giờ này thì “ngươi chẳng có phần chi với ta hết,” nghĩa là sẽ mất cơ hội trải nghiệm được sự sâu nhiệm trong tinh thần phục vụ Chúa muốn truyền dạy. Đến đây, ông Phi-e-rơ bỗng đổi ý, dù vẫn còn hiểu sai ý Chúa. Ông nói: “Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa!” Nhưng Chúa đáp: “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả.”Biết ông Phi-e-rơ nghĩ tới sự tinh sạch tâm linh, nên Chúa nói “Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều.” Các môn đồ thật lòng theo Chúa thì đã được tinh sạch tâm linh rồi, chỉ trừ một người là ông Giu-đa.Giờ đây, Chúa muốn kéo ông Phi-e-rơ và các môn đồ quay trở lại với điều Chúa muốn dạyqua hành động rửa chân, đó là tinh thần phục vụ như tôi tớ (câu 12-17).

Qua việc Chúa rửa chân cho các môn đồ, Ngài muốn nhắc nhở chúng ta rằng việc Chúa làm là để dạy dỗ chúng ta, chúng ta cần học hỏi để mỗi ngày hiểu rõ ý Chúa càng hơn để sống và phục vụ đẹp lòng Ngài. Chúng ta đã được Chúa rửa sạch tâm linh, vì vậy điều chúng ta cần là mỗi người phải phục vụ nhau như Chúa đã phục vụ, đó là rửa chân cho nhau, có như vậy mới được “sạch” trọn vẹn.

Khi biết mình đã được Chúa cứu, bạn có quan tâm đến việc “rửa chân cho nhau” không?

Con tạ ơn Chúa đã chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc con. Xin cho con không chỉ biết hưởng thụ hồng ân Ngài cho riêng mình mà còn biết sống phục vụ và rao truyền tình yêu Chúa cho nhiều người.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 6.

 


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1206998

Ai đang online?

Đang có 22 khách và không thành viên đang online