Ngày 15/09/2017

Kinh Thánh: Giăng 13:31-32

Câu gốc: “Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển” (câu 31-32).

 

Giăng 13:31-32: “31 Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. 32 Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển.”

Câu hỏi suy ngẫm: Khi ông Giu-đa đã đi ra, Chúa dạy môn đồ về sự vinh hiển như thế nào? Khi nào Con Người được vinh hiển? Khi nào Đức Chúa Trời được vinh hiển qua Con Người? Đức Chúa Trời kíp làm cho Con Người được vinh hiển khi nào? Người theo Chúa chọn con đường nào để đi?


“Khi Giu-đa đã ra rồi,” tức là khi người quyết tâm phản bội Chúa, người đặt mình làm công cụ dưới tay Sa-tan, không còn hiện diện trong nhóm môn đồ của Chúa, thì Chúa Giê-xu phán dạy môn đồ nhiều điều quan trọng. Trước hết Chúa nói: “Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển”. Từ được lặp đi lặp lại là “vinh hiển”. Ai sẽ được vinh hiển và vinh hiển như thế nào?


“Con Người được vinh hiển.” Giờ đây là lúc Con Người, tức Chúa Giê-xu được vinh hiển. Ông Giu-đa quyết định đi ra để bàn mưu bắt Chúa, nên Chúa biết giờ lên thập tự giá của Ngài đã gần kề. Trong chương trình cứu chuộc nhân loại, Chúa Giê-xu sẽ được vinh hiển qua sự chết của Ngài (Giăng 12:23). Con đường vinh hiển là con đường chấp nhận hy sinh.


“Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người.” Chúa Giê-xu luôn làm theo ý muốn của Cha nên khi Ngài vâng lời chịu chết trên cây thập tự thì Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Chúa Giê-xu (Giăng 17:4-5). Con đường vinh hiển là con đường “vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8).


“Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển.” Chúa Giê-xu sắp chịu chết để cứu chuộc nhân loại, và Đức Chúa Trời sẽ làm vinh hiển Chúa Giê-xu trong Đức Chúa Trời khi Ngài làm cho Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Chính sự phục sinh của Chúa Giê-xu là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời làm vinh hiển Ngài. Và việc này sẽ sớm xảy ra. Con đường vinh hiển phải ngang qua thập tự, và cuối con đường thập tự, Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự vinh hiển đầy cao trọng (Phi-líp 2:9-11).


Người đời tìm vinh hiển nơi tiền tài, danh vọng, địa vị. Con dân Chúa không chọn con đường thế gian thường đi, nhưng phải đi con đường Chúa đi. Con đường đi đến vinh hiển là con đường hy sinh, vâng phục để đem ích lợi cho nhiều người. Bạn có bằng lòng đi theo con đường Chúa đã đi không?


Lạy Chúa, xin cho con không tìm vinh hiển theo người đời, nhưng quyết noi dấu chân Chúa, bước đi trong sự vâng phục, hy sinh và phục vụ để Đức Chúa Trời được vinh hiển qua đời sống con.


*******
 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên129-131.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1207032

Ai đang online?

Đang có 36 khách và không thành viên đang online