Ngày 05/08/2020

ĐỨC TIN KIÊN TRÌ

Câu gốc: 

“Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó con gái người liền được lành” (câu 28).

 

Ma-thi-ơ 15:21-28

*******

“21 Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. 22 Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm. 23 Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. 24 Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi. 25 Song người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng! 26 Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. 27 Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. 28 Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.”

 

Câu hỏi suy ngẫm

Ba lần Chúa Giê-xu thử đức tin người đàn bà ngoại quốc là gì? Bà đã kiên trì ra sao? Chúa khen bà điều gì? Chúng ta học được gì về gương đức tin kiên trì của bà này?

 

Sách Ma-thi-ơ chương 15 ký thuật về Chúa Giê-xu sau những ngày hành đạo tại vùng Ga-li-lê, Ngài dẫn môn đệ đi lên hướng tây bắc thuộc vùng Ty-rơ và Si-đôn của dân ngoại (thuộc xứ Lebanon hiện nay). Mặc dù Chúa đi cách âm thầm, không muốn ai biết (Mác 7:24), nhưng một người đàn bà tại địa phương đã phát hiện, và bà tìm đến cầu xin Chúa Giê-xu thương xót trị cho đứa con gái bị quỷ ám của bà đang nằm tại nhà khốn khổ lắm.

 

Chúa Giê-xu đã thử thách đức tin của bà ba lần. Lần thứ nhất, khi bà xưng nhận đức tin bằng cách gọi Ngài là “con cháu Vua Đa-vít”, đồng nghĩa với Đấng Mê-si-a mà các tiên tri đã dự ngôn từ xưa (Ê-sai 9:5-6), thế nhưng Chúa Giê-xu hoàn toàn im lặng chẳng đáp một lời. Bà vẫn cứ theo sau Ngài và tiếp tục van xin đến nỗi các môn đệ thấy phiền, xin Chúa đuổi bà đi. Lần thứ hai, Ngài bảo rằng chức vụ của Ngài là tập trung vào dân Do Thái mà thôi. Chúng ta biết Chúa nói câu này để thử bà, vì về sau, Ngài ban đại mạng lệnh đi khắp thế gian giảng Phúc Âm cho mọi người (Ma-thi-ơ 28:19). Nhưng bà mẹ này càng đến gần hơn, lạy Ngài và tiếp tục kiên trì khẩn cầu Chúa giúp đỡ chính bà. Trong tình yêu thương con, bà xem hoạn nạn của con cũng là hoạn nạn của chính bà. Lần thử thứ ba, Chúa Giê-xu nói với bà rằng bánh trên bàn là dành ưu tiên cho con cái chứ không phải cho chó nuôi trong nhà, hàm ý Ngài ưu tiên dành ơn phước cho dân Do Thái chứ không phải dân ngoại. Nhưng bà mẹ này hạ mình cầu xin những ân phước dư thừa của Chúa giống như chó trong nhà ăn bánh vụn rớt từ trên bàn xuống. Bà có đức tin mạnh mẽ, tin rằng dù một miếng bánh vụn của Chúa ban cho cũng là Bánh Sự Sống, dù ơn phước dư thừa của Chúa nhưng cũng có quyền năng để trị lành cho con gái khốn khổ của bà. Bấy giờ, Chúa Giê-xu khen bà mẹ Ca-na-an này có đức tin lớn, và Ngài cho bà biết lời cầu xin của bà đã được nhậm. Ngay lúc đó, tại nhà bà, quỷ đã ra khỏi con gái bà!

 

Chúng ta học được nơi người đàn bà Ca-na-an này hai điều, đức tin lớn nơi Chúa Giê-xu và tình yêu con cái cách sâu đậm. Đó chính là hai yếu tố khiến bà mẹ này kiên trì trong sự cầu xin cho đến khi được Chúa nhậm lời. Khi chúng ta cầu nguyện và cầu thay cho những nan đề, cần nhớ rằng ngoài đức tin nơi Chúa, chúng ta cũng cần kiên trì cầu nguyện vì Chúa sẽ ban cho theo thời điểm của Ngài.

 

Bạn có bởiđức tin kiên trì cầu nguyện cho đến khi Chúa nhậm lời không?

 

Lạy Chúa là Đấng toàn năng và đầy tình yêu thương, xin giúp con bền lòng tin cậy nơi Ngài để kiên trì trong sự cầu thay cho những người có nan đề cho đến khi được Ngài nhậm lời.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 15.

 

 

 


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1168578

Ai đang online?

Đang có 18 khách và không thành viên đang online