Ngày 19/09/2020

LỜI ĐẢM BẢO TỪ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Câu gốc: 

“Này, ngày nay, ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch cùng cả đất này, nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ, và dân trong đất. Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng không thắng ngươi; vì ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 1:18-19).

 

Giê-rê-mi 20:1-6

*******

“1 Pha-su-rơ, con trai của thầy tế lễ Y-mê, làm quản đốc nhà Đức Giê-hô-va, có nghe Giê-rê-mi nói tiên tri những việc nầy. 2 Pha-su-rơ bèn đánh đòn đấng tiên tri Giê-rê-mi, cùm lại ở cửa trên Bên-gia-min, thuộc về nhà Đức Giê-hô-va. 3 Bữa sau, Pha-su-rơ thả Giê-rê-mi ra khỏi cùm. Giê-rê-mi nói với người rằng: Đức Giê-hô-va không xưng ngươi là Pha-su-rơ đâu, mà xưng là Ma-go-Mít-sa-bíp. 4 Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ phó ngươi làm sự kinh hãi cho chính mình và hết thảy bạn hữu mình nữa; chúng nó sẽ chết bởi gươm của kẻ thù mình, chính mắt ngươi sẽ ngó thấy. Ta cũng sẽ phó cả dân sự Giu-đa trong tay vua Ba-by-lôn, người sẽ đem chúng nó sang Ba-by-lôn làm phu tù, và lấy gươm giết đi. 5 Ta lại sẽ phó mọi của cải thành nầy, cùng lợi đã làm ra, vật quí hiện có; thật, ta sẽ phó đồ châu báu của các vua Giu-đa trong tay kẻ thù nghịch, chúng nó sẽ lấy làm của cướp mà đem về Ba-by-lôn. 6 Hỡi Pha-su-rơ, chính mình ngươi cùng những kẻ ở trong nhà ngươi, thảy đều đi làm phu tù. Ngươi sẽ đến Ba-by-lôn, chết và chôn tại đó, luôn cả bạn hữu ngươi nữa, tức những kẻ mà ngươi đã nói tiên tri giả dối cho.”

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Pha-su-rơ là ai? Mối liên hệ giữa ông và Tiên tri Giê-rê-mi như thế nào? Lời bảo đảm từ Đức Giê-hô-va đã khẳng định điều gì? Điều gì bảo đảm cho công tác phục vụ Chúa của bạn đang thực hiện là đúng đắn?

 

Nhân vật Pha-su-rơ được giới thiệu rất ấn tượng với xuất thân là con trai của Thầy tế lễ Y-mê, và với chức vụ là quản đốc cho Nhà của Đức Giê-hô-va, cụ thể là giữ gìn trật tự cho Đền thờ. Chính vì thế, ông đã thực hiện trách nhiệm của mình là “…đánh đòn đấng tiên tri Giê-rê-mi, cùm lại ở cửa trên Bên-gia-min, thuộc về nhà Đức Giê-hô-va” (câu 2), vì ông cáo buộc Tiên tri Giê-rê-mi đang gây rắc rối, làm mất trật tự nơi Đền thờ khi rao ra lời tiên tri về sự đoán phạt kinh khủng mà dân Chúa sắp phải đón nhận. Lời tuyên bố của Đức Giê-hô-va về số phận của Thầy tế lễ Pha-su-rơ, cũng như của toàn thể dân Chúa được mô tả từ câu 4 đến câu 6 đã chứng tỏ rằng hành động Thầy tế lễ Pha-su-rơ đối với Tiên tri Giê-rê-mi là sai trật, không theo ý muốn của Đức Giê-hô-va. Ngược lại, chính những điều đại đa số trong vòng dân Chúa lên án là làm rối loạn lại được chính Đức Giê-hô-va bênh vực.

 

Một điều nghịch lý trong mối liên hệ giữa Thầy tế lễ Pha-su-rơ và Tiên tri Giê-rê-mi, là cả hai chức vụ tiên tri và thầy tế lễ đều được Đức Giê-hô-va lập nên để phục vụ Ngài nhưng nay lại có sự đối nghịch nhau. Đơn giản chỉ vì một bên đã không còn trung thành đi theo Đức Giê-hô-va. Nếu chỉ xét về hình thức bên ngoài thì Thầy tế lễ Pha-su-rơ dường như rất trung tín trong công tác quản đốc Nhà Chúa nhưng kỳ thực ông đang làm theo tư dục, cụ thể là ông đã tự lập mình làm tiên tri để nói những điều giả dối, làm vui tai dân chúng (câu 6).

 

Tiên tri Giê-rê-mi dường như thất thế khi phải đối diện với sự bắt bớ, đánh đập, gông cùm, cùng sự chống nghịch của đám đông. Nhưng Lời bảo đảm của Đức Giê-hô-va đã bênh vực chức vụ của ông cùng làm sáng tỏ mọi vấn đề. Qua đó, chúng ta học được rằng chức vụ hay công việc chúng ta làm không phải là yếu tố bảo đảm cho công tác phục vụ Chúa mà chúng ta đang thực hiện là đúng đắn, chỉ khi chúng ta làm đúng theo Lời Chúa trong Kinh Thánh thì chính Chúa sẽ bảo đảm cho việc chúng ta làm, và Ngài sẽ bênh vực chúng ta khi bị chống đối. Người hầu việc Chúa không tránh khỏi hoạn nạn, nhưng Lời Chúa hứa: “Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng không thắng ngươi; vì ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi” (Giê-rê-mi 1:19).

 

Bạn có vững tin để luôn làm đúng theo điều Chúa truyền dạy không?

 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, Đấng luôn tỉnh thức để làm trọn mọi lời hứa của Ngài, xin giúp con vững vàng đối diện với mọi sự chống đối để cứ rao ra chân lý của Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 2.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1207052

Ai đang online?

Đang có 18 khách và không thành viên đang online