Ngày 29/06/2019

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22

Câu gốc:  “Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm” (câu 21).

Ngày 22/06/2019

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:12-16

Câu gốc:  “…Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. ...Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh” (câu 12b, 14a).

Ngày 21/06/2019

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:10-11

Câu gốc:  “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ …và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt” (Mác 10:6,8).

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
886226

Ai đang online?

Đang có 35 khách và không thành viên đang online