Ngày 19/06/2019

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:1-11

Câu gốc:  “Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước” (Sáng Thế Ký 22:18).

Giê-rê-mi 13:1-11:  “1 Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, mua cho ngươi một cái đai gai, thắt vào lưng ngươi; nhưng chớ dầm trong nước. 2 Vậy tôi theo lịnh Đức Giê-hô-va, mua đai, thắt vào lưng tôi. 3 Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho tôi lần thứ hai như vầy: 4 Hãy lấy cái đai ngươi đã mua đương thắt trên lưng ngươi; chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát, và giấu nó trong kẽ vầng đá tại đó. 5 Tôi bèn đi giấu nó nơi bờ sông Ơ-phơ-rát, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 6 Sau đó nhiều ngày, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát, lấy cái đai ta đã khiến ngươi giấu tại đó. 7 Tôi đi đến sông Ơ-phơ-rát; đào và rứt cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia. Nhưng cái đai hư hết, không dùng chi được nữa.

8 Đoạn, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: 9 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ làm hư sự kiêu ngạo của Giu-đa, và sự kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem đồng một thể nầy. 10 Dân ác nầy chẳng khứng nghe lời ta, bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần khác mà hầu việc và thờ lạy, thì sẽ trở nên như cái đai nầy không còn dùng được việc gì. 11 Đức Giê-hô-va phán: Như cái đai dính vào lưng người, thì ta khiến cả nhà Y-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa dính vào ta cũng vậy, đặng chúng nó làm dân ta, làm danh vọng, ca tụng, vinh quang ta; nhưng chúng nó chẳng khứng nghe.”

Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu mệnh lệnh Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi phải thực hiện? Thái độ của Tiên tri Giê-rê-mi như thế nào trước những lời phán truyền từ Đức Giê-hô-va? Chúng ta thường có phản ứng ra sao trước những lời Đức Chúa Trời truyền dạy?

“Đức Giê-hô-va phán …tôi theo lệnh Đức Giê-hô-va …mua đai, thắt vào lưng tôi” (câu 1-2), “Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho tôi …Tôi bèn đi” (câu 3, 5), “Đức Giê-hô-va phán …Tôi đi …đào và rứt...” (câu 6-7). Tiếp liền sau lời phán truyền của Đức Giê-hô-va là những động từ mô tả hành động của Tiên tri Giê-rê-mi nhanh chóng thực hiện “như Đức Giê-hô-va đã phán dặn” (câu 5), không sai trật, không chậm trễ bất cứ mệnh lệnh nào Ngài đã phán truyền. Trái với hình ảnh nhà Giu-đa và nhà Y-sơ-ra-ên “chẳng khứng nghe” những điều Đức Giê-hô-va truyền dạy (câu 11) là hình ảnh của Tiên tri Giê-rê-mi đã nêu cao tấm gương của một đầy tớ vâng phục tuyệt đối Lời Đức Chúa Trời.

Hình ảnh này gợi cho chúng ta nhớ đến nhiều đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời đã một lòng vâng theo lời dạy của Chúa, và điều đó đem lại phước hạnh cho chính bản thân, gia đình và cả dân tộc. Tộc trưởng Áp-ra-ham vâng theo lời kêu gọi của Đức Giê-hô-va rời khỏi quê hương thân thuộc để đi đến một nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chỉ cho. Kinh Thánh cho biết ông đã “đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8) vì đức tin ông đặt nơi Chúa và ông vâng phục Ngài cách trọn vẹn. Nhờ điều đó, Đức Giê-hô-va hứa sẽ ban phước cho chính ông, dòng dõi ông và các dân tộc trong thế gian. Chàng thanh niên Giô-sép, là chồng hứa của cô Ma-ri trong Tân Ước, sau khi nghe lời thiên sứ phán trong giấc chiêm bao,“thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn” (Ma-thi-ơ 1:24). Điều nàynói lên hành động vâng phục tức thì của chàng Giô-sép khi nghe lời phán từ thiên sứ của Đức Chúa Trời. Những từ “thì”, “bèn” đứng trước những động từ mô tả hành động của ông cho thấy ông luôn thực hiện ngay tức khắc sau khi nghe lời truyền phán của Chúa, không chần chừ, không bê trễ.

Có thể chúng ta sẽ không sở hữu mọi kỹ năng, không phải là những người đặc biệt, nhưng điều chắn chắc chúng ta ai cũng cần phải có, đó là tấm lòng vâng phục. Thế nhưng, không phải mọi mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va đều dễ dàng để chúng ta vâng phục và thực hiện, vì có khi những mệnh lệnh ấy trái với những ưa muốn của xác thịt, nên chúng ta vẫn thường khước từ, hoặc chậm trễ để thực hiện. “Chúa phán - Con theo lệnh” là đức tính cần phải có của mỗi Cơ Đốc nhân để đem đến phước hạnh cho chính mình và cả những người xung quanh.

Điều gì thường là rào cản ngăn trở bạn vâng theo hoặc chậm trễ làm theo những mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin ban cho con tấm lòng vâng phục để luôn làm y theo lời Chúa phán truyền và thực hiện ngay không chần chừ, không chậm trễ. Xin dùng sự vâng phục của con để đem phước hạnh đến cho nhiều người.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 49.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
886224

Ai đang online?

Đang có 32 khách và không thành viên đang online