Ngày 20/06/2019

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:1-11

Câu gốc:  “Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 9:24).

Giê-rê-mi 13:1-11:  “1 Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, mua cho ngươi một cái đai gai, thắt vào lưng ngươi; nhưng chớ dầm trong nước. 2 Vậy tôi theo lịnh Đức Giê-hô-va, mua đai, thắt vào lưng tôi. 3 Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho tôi lần thứ hai như vầy: 4 Hãy lấy cái đai ngươi đã mua đương thắt trên lưng ngươi; chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát, và giấu nó trong kẽ vầng đá tại đó. 5 Tôi bèn đi giấu nó nơi bờ sông Ơ-phơ-rát, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 6 Sau đó nhiều ngày, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy chờ dậy, đi đến bờ sông Ơ-phơ-rát, lấy cái đai ta đã khiến ngươi giấu tại đó. 7 Tôi đi đến sông Ơ-phơ-rát; đào và rứt cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia. Nhưng cái đai hư hết, không dùng chi được nữa.

8 Đoạn, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: 9 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ làm hư sự kiêu ngạo của Giu-đa, và sự kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem đồng một thể nầy. 10 Dân ác nầy chẳng khứng nghe lời ta, bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần khác mà hầu việc và thờ lạy, thì sẽ trở nên như cái đai nầy không còn dùng được việc gì. 11 Đức Giê-hô-va phán: Như cái đai dính vào lưng người, thì ta khiến cả nhà Y-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa dính vào ta cũng vậy, đặng chúng nó làm dân ta, làm danh vọng, ca tụng, vinh quang ta; nhưng chúng nó chẳng khứng nghe.”

Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân sâu xa cho những điều sai phạm của nhà Giu-đa lẫn nhà Y-sơ-ra-ên là gì? Đức Giê-hô-va phán dạy ra sao về điều này? Chúng ta được Chúa dùng bài học này nhắc nhở điều gì trong sự phục vụ Chúa của mình?

Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi hãy mua một đai gai, thắt vào lưng của ông, sau đó đem đai gai đi giấu tại một khe đá ở bờ sông Ơ-phơ-rát. Nhiều ngày sau, Đức Giê-hô-va tiếp tục truyền lệnh cho ông đào đai gai đã giấu lên. Tiên tri vâng theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va, ông đem đai gai lên thì đai đã hư hết, không còn sử dụng được nữa.

Hình ảnh trên và hành động mà Tiên tri Giê-rê-mi thực hiện đã nhắc nhở cho tuyển dân của Chúa một bài học sâu sắc. Giống như đai gai từng gắn bó và đem lại ích lợi cho chủ, nhưng khi đã rời xa chủ và ở đặt ở một vị trí không thích hợp thì trở nên hư nát và vô dụng, dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên cũng thế, họ từng có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, từng được gọi là dân thuộc riêng về Ngài, từng làm những việc ích lợi và vui lòng Đức Giê-hô-va làm danh vọng, ca tụng, vinh quang ta” (câu 11b). Nhưng nay, vì lòng kiêu ngạo, họ đã chẳng khứng nghe lời ta, bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần khác mà hầu việc và thờ lạy” (câu 10), nghĩa là họ không còn đứng đúng vị trí là tuyển dân của Đức Chúa Trời, cho nên Đức Giê-hô-va phán rằng: “Ta sẽ làm hư sự kiêu ngạo của Giu-đa, và sự kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem đồng một thể này” (câu 9). Họ trở nên hư nát và vô dụng giống như đai gai sau khi được lấy lên từ khe đá.

Dân Chúa cần phải khôn ngoan để nhận biết Đức Giê-hô-va là Đấng đã làm nên sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất. Song vì lòng kiêu ngạo, dân Chúa đã nhận định sai về vị trí của mình khi họ khoe khoang sự khôn ngoan, sức mạnh và sự giàu có của chính mình, mà khước từ uy quyền của Đức Giê-hô-va trên đời sống họ. Vì lẽ ấy, họ phải đón nhận hình phạt từ Đức Giê-hô-va. Ngài khiến họ trở nên vô dụng. Chúng ta không phủ nhận sự kiên trì, vượt khó của những người lo công việc Chúa, song nếu bất cứ điều gì khiến chúng ta quá đề cao khả năng của bản thân và phủ nhận thẩm quyền của Chúa trên đời sống thì lúc đó chúng ta đang phạm tội cùng Ngài, và chắc chắn Đức Chúa Trời đã làm hư sự kiêu ngạo của dân Ngài ra sao thì Ngài cũng sẽ đối cùng chúng ta cách tương tự như thế.

Bạn có thường lên mình kiêu ngạo khi làm được việc lớn cho Chúa và nhà Chúa không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin nhắc nhở con luôn nhớ rằng lòng kiêu ngạo chính là nguyên nhân khiến con sống xa cách Ngài, sai trật mục đích Ngài đặt để trên đời sống con. Xin giúp con luôn nhận biết Chúa, gìn giữ mối tương giao gắn bó, mật thiết với Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 50.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
886349

Ai đang online?

Đang có 25 khách và không thành viên đang online