Ngày 23/06/2019

Kinh Thánh: Gióp 34:31-33

Câu gốc:  “Điều chi tôi chẳng thấy, xin Chúa chỉ dạy cho tôi; Nếu tôi có làm ác, tôi sẽ chẳng làm lại nữa” (câu 32).

Gióp 34:31-33:  

“31 Vì có người nào bao giờ nói với Đức Chúa Trời rằng:

“Tôi đã mang chịu sửa phạt tôi, tôi sẽ không làm ác nữa;

32 Điều chi tôi chẳng thấy, xin Chúa chỉ dạy cho tôi;

Nếu tôi có làm ác, tôi sẽ chẳng làm lại nữa?”

33 Đức Chúa Trời há cứ theo ý tưởng ông mà báo ứng ông sao?

Vì ông có bỏ sự báo ứng của Chúa, nên ông phải chọn lựa lấy, chớ chẳng phải tôi;

Vậy nên điều ông biết, hãy nói đi.”

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này ông Ê-li-hu khuyên ông Gióp điều gì? Lời khuyên ấy có điểm nào đúng và điểm nào chưa đúng? Khi lỡ phạm tội, chúng ta cần làm gì để được tha thứ?

Ông Ê-li-hu vẫn tiếp tục trách ông Gióp không chịu ăn năn tội mình. Ông Ê-li-hu tin rằng nếu ông Gióp chịu nhận tội và ăn năn, thì Đức Chúa Trời sẽ ngừng hình phạt ông. Ông trình bày cho ông Gióp ba điều rõ ràng: Thứ nhất, nhận biết mình có tội và không làm điều gian ác nữa (câu 31b). Thứ hai, xin Chúa chỉ dạy những tội lỗi không biết (câu 32). Thứ ba, nếu không ăn năn tội, thì phải chịu hình phạt (câu 33). Dù rằng ông Ê-li-hu áp dụng sự hiểu biết của mình không đúng trong trường hợp của ông Gióp, bởi ông Gióp chịu hoạn nạn không vì tội ông làm; nhưng ông Ê-li-hu đã nêu lên một nguyên tắc đúng là khi con người nhận biết tội mình, ăn năn thì Đức Chúa Trời luôn tha thứ. Chúng ta thấy rõ nguyên tắc này khi học sách Giô-na. Khi Tiên tri Giô-na rao giảng về sự ăn năn cho người trong thành Ni-ni-ve, họ đã ăn năn nên Đức Chúa Trời đã tha thứ và không hủy diệt họ. Tiên tri Giô-na đã kinh nghiệm được điều này: “Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ” (Giô-na 4:2b). Trải qua suốt lịch sử, Đức Chúa Trời luôn tha thứ cho con dân Chúa khi họ ăn năn tội lỗi và quay về với Ngài.

Hậu quả của tội lỗi là sự chết: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 3:23a). Biết mình có tội mà không chịu ăn năn thì phải chịu hình phạt. Nhưng khi chúng ta xưng tội, từ bỏ con đường tội lỗi, và tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng vô tội, chịu chết đền tội cho mình, thì chúng ta không những sẽ khỏi bị hình phạt mà còn được tha thứ và được Chúa ban sự sống đời đời trong Vương Quốc Ngài: “nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23b).

Điều ông Ê-li-hu khuyên ông Gióp nên cầu xin Chúa dạy cho biết những tội lỗi để ăn năn, cũng là điều chúng ta nên cầu xin Chúa mỗi ngày. Mỗi con dân Chúa phải thường xuyên xưng tội và ăn năn với Chúa khi được Lời Chúa chỉ dạy, cáo trách chúng ta về những sai lầm trong lời nói, việc làm. Sứ đồ Giăng dạy trong thư I Giăng 1:9 rằng: “nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Về phương diện tích cực, chúng ta phải cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn và thêm sức cho mỗi chúng ta để mỗi ngày sống tốt đẹp hơn và thánh khiết hơn theo Lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh.

Bạn có xin Chúa dạy cho mình thấy những lỗi lầm và ăn năn xin Chúa tha thứ cho mình chưa?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn nhân từ và yêu thương con. Xin Chúa cho con nhìn thấy những tội lỗicủa con và biết ăn năn để nhận được sự tha thứ của Chúa.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 53.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
888477

Ai đang online?

Đang có 14 khách và không thành viên đang online