Ngày 27/06/2019

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 13:1-10

Câu gốc:  “Hãy kỷ niệm ngày này, vì là ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô-lệ; nên chớ ai ăn bánh có men. (câu 3)

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:1-10:  “1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng; bởi con đầu lòng thuộc về ta.

3 Môi-se nói cùng dân sự rằng: Hãy kỷ niệm ngày nầy, vì là ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ; nên chớ ai ăn bánh có men. 4 Ngày nay, nhằm tháng lúa trỗ, các ngươi ra đi. 5 Vậy khi nào Đức Giê-hô-va đưa ngươi vào bờ cõi xứ dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít rồi, là một xứ đượm sữa và mật, và là xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ sẽ ban cho ngươi, thì đến trong tháng nầy hãy giữ lễ thánh đó. 6 Trong bảy ngày hãy ăn bánh không men; đến ngày thứ bảy sẽ có lễ kính Đức Giê-hô-va. 7 Phải ăn bánh không men trong bảy ngày; khắp cả địa hạt ngươi sẽ không thấy bánh có men, hoặc men tại nơi ngươi nữa. 8 Trong ngày đó hãy giải nghĩa cho con trai ngươi rằng: Ấy vì việc Đức Giê-hô-va làm cho ta, khi ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 9 Điều đó sẽ làm một dấu hiệu nơi tay ngươi, làm một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 10 Hằng năm, đến kỳ, ngươi phải giữ lễ nầy.”

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa truyền cho tuyển dân làm gì để tưởng nhớ Ngài? Dấu hiệu nào phân biệt tuyển dân với các dân tộc khác? Dấu hiệu nào cho thấy bạn đang tôn thờ Chúa chí cao, và bạn làm gì để tưởng nhớ Đấng giải cứu bạn?

Đức Chúa Trời truyền cho tuyển dân phải biệt riêng con trưởng nam và súc vật đầu lòng cho Ngài. Chúa đã gọi Y-sơ-ra-ên là con trưởng nam của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22) và giải cứu họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Ngài đã che chở, gìn giữ mạng sống các con trưởng nam của họ qua khỏi tai họa thứ mười (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:13). Vậy các con trưởng nam và súc vật đầu lòng hiển nhiên thuộc về Chúa.

Khi thoát chết trong gang tấc, chúng ta có xu hướng hứa nguyện dâng trọn cuộc đời còn lại cho Chúa sử dụng, nhưng chúng ta thường quên rằng mình là tội nhân đáng chết và Chúa Giê-xu đã lãnh án thay, cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời. Việc dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu quản cai là việc làm phải lẽ, và cũng là một đặc ân của dân Chúa. Chúng ta không phải đợi một sự kiện đặc biệt nào xảy ra mới hứa nguyện biệt riêng cuộc đời mình cho Ngài. Đức Chúa Trời toàn năng, thành tín và công bình, Đấng đã giải cứu Y-sơ-ra-ên và đưa họ vào miền đất hứa, cũng sẽ đưa chúng ta đến sự sống đời đời nơi thiên quốc (Giăng 3:16). Điều quan trọng là chúng ta phải mong muốn được Chúa biến đổi, sai phái và giúp chúng ta làm vinh hiển danh Ngài. Hãy hứa nguyện dâng mình cho Chúa ngay hôm nay, đừng để điều gì ngăn trở quyết định dâng trọn cuộc đời cho Ngài.

Việc tuyển dân giữ lễ Vượt Qua rất quan trọng trước mặt Chúa. Họ sẽ ăn bánh không men trong bảy ngày và có lễ kính Chúa trong ngày thứ bảy. Dân Chúa sẽ dạy dỗ con cháu mình về sự kiện Đức Giê-hô-va dùng tay năng quyền rút tuyển dân ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Kỷ niệm lễ Vượt Qua giúp họ sống lại với trang sử hào hùng nhất của dân tộc và tưởng nhớ Đấng đã dành sự ưu ái đặc biệt cho họ. Việc làm này là dấu hiệu nơi tay và kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt họ (câu 9). Cơ Đốc nhân ngày nay cũng khác biệt với người thế gian vì chúng ta đã được Chúa tha tội, ban cho đặc ân làm con của Đức Chúa Trời. Ngài sống trong chúng ta và ban cho chúng ta một điều răn mới đó là phải yêu thương nhau (Giăng 13:34). Mối tương giao mật thiết với Chúa, cách chúng ta sống đạo, dạy dỗ con cái, quan tâm đến anh em, bày tỏ tình yêu với người khó nghèo, làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa cho người chưa tin… là dấu hiệu để mọi người nhận biết chúng ta là con dân của Chúa.

Bạn đã thể hiện sự tưởng nhớ Chúa bằng hành động cụ thể mỗi ngày chưa?

Lạy Chúa yêu thương! Xin cho con có trái tim của Ngài, và xin sử dụng môi, miệng, tay, chân của con trong việc bày tỏ tình yêu của Ngài cho mọi người ở xung quanh con.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 57.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
886359

Ai đang online?

Đang có 30 khách và không thành viên đang online