Ngày 19/08/2019

Kinh Thánh: Giăng 19:4-16

Câu gốc:  “Những người đó bèn kêu lên rằng: Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi! Đóng đinh hắn trên cây thập tự đi!” (câu 15a).

Giăng 19:4-16:  “4 Phi-lát lại ra một lần nữa, mà nói với chúng rằng: Đây nầy, ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. 5 Vậy, Đức Chúa Jêsus đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều; và Phi-lát nói cùng chúng rằng: Kìa, xem người nầy! 6 Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài, thì kêu lên rằng: Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Phi-lát nói cùng chúng rằng: Chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người; bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết. 7 Dân Giu-đa lại nói rằng: Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết; vì hắn tự xưng là Con Đức Chúa Trời. 8 Khi Phi-lát đã nghe lời đó, lại càng thêm sợ hãi nữa.

9 Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Jêsus rằng: Ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Jêsus không đáp gì hết. 10 Phi-lát hỏi Ngài rằng: Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? 11 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta; vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. 12 Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha Ngài; nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng: Ví bằng quan tha người nầy, thì quan không phải là trung thần của Sê-sa; vì hễ ai tự xưng là vua, ấy là xướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy! 13 Phi-lát nghe lời đó, bèn dẫn Đức Chúa Jêsus ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án, tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ga-ba-tha. 14 Vả, bấy giờ là ngày sắm sửa về lễ Vượt Qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng: Vua các ngươi kia kìa! 15 Những người đó bèn kêu lên rằng: Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi! Đóng đinh hắn trên cây thập tự đi! Phi lát nói với chúng rằng: Ta sẽ đóng đinh Vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng: Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi. 16 Người bèn giao Ngài cho chúng đặng đóng đinh trên thập tự giá.

Vậy, chúng bắt Ngài và dẫn đi.”

 

Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến cuộc xét xử Chúa trong phân đoạn này như thế nào? Kết quả là gì? Lòng dạ của các thầy tế lễ cả và đám đông đi theo họ như thế nào? Chúng ta cần làm gì để lời nói, việc làm của chúng ta theo đường ngay nẻo chánh?

Sau khi đã đánh đòn Chúa Giê-xu, Tổng đốc Phi-lát dẫn Chúa ra với lời tuyên bố Ngài vô tội, thế nhưng các thầy tế lễ cả và đám đông theo họ đều điên cuồng la lớn, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! (câu 6). Một lần nữa ông Phi-lát tuyên bố Chúa vô tội, nhưng người Giu-đa lại viện dẫn luật tôn giáo để đòi kết án tử hình Chúa (câu 7). Ông Phi-lát dẫn Chúa trở vô tra hỏi thêm, rồi tìm cách để tha Ngài, nhưng đám đông lần này chuyển Chúa qua tội chính trị. Họ nói vì Ngài xưng là vua, như vậy nghịch với Sê-sa, nếu ông Phi-lát tha Chúa thì ông không phải là trung thần của Sê-sa! (câu 12). Lần thứ tư, ông Phi-lát gần như tìm cách thương lượng với dân Do Thái, nhưng họ lại cuồng nhiệt la lên: Hãy trừ hắn đi! Hãy đóng đinh hắn đi. Và cuối cùng, Tổng đốc Phi-lát nhu nhược đã nhượng bộ đám đông để bảo vệ chiếc ghế quyền lực của mình. Ông giao Chúa cho chúng đặng đóng đinh trên cây thập tự (câu 15-16).

Các thầy tế lễ cả và đám đông đi theo họ thật là đoàn người có lòng dạ quá xấu xa, độc ác. Họ không ngần ngại nói dối, tố cáo Chúa mà không cần bằng cớ. Họ cũng sẵn sàng vi phạm Điều răn thứ nhất của Đức Chúa Trời khi tuyên bố “Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi.” Họ là những người nghe nhiều về sự giảng dạy của Chúa, chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, nhưng lòng họ đóng chặt, lại thêm lòng ganh ghét trỗi dậy, khiến họ sẵn sàng làm mọi sự độc ác, gian giảo, miễn sao giết Chúa cho được. Khi con người để cho lòng ganh ghét cai trị thì lòng dạ trở nên xấu xa và tâm linh mù quáng.

Chúa Giê-xu dạy: “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra” (Lu-ca 6:45). Con người cũ của chúng ta chất chứa đầy những điều ác. Con người mới của chúng ta đầy dẫy điều thiện lành. Cả hai con người cũ và mới này đều sống và luôn tranh chiến trong chúng ta. Chỉ khi chúng ta dâng lòng mình cho Chúa cai trị, thì con người mới sẽ thắng và Ngài sẽ hướng dẫn mọi lời nói, việc làm chúng ta đi trong đường ngay nẻo chánh. Điều quan trọng là chúng ta có vâng lời Chúa không, hay biết ý Chúa mà vẫn cứ ngoan cố như những thầy tế lễ cả và đoàn dân lòng dạ xấu xa ngày xưa?

Bạn có giấu Lời Chúa trong lòng để không phạm tội cùng Chúa và sống đẹp lòng Ngài không?

Lạy Chúa, con biết con yếu đuối, bất toàn, thường thất bại trong cuộc sống theo Chúa. Xin cho con biết dâng lòng con cho Chúa quản cai để lời nói và việc làm của con luôn theo ý Chúa.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gia-cơ 4.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
886354

Ai đang online?

Đang có 29 khách và không thành viên đang online