Ngày 03/09/2019

Kinh Thánh: Mác 2:1-12

Câu gốc: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2).

 

Mác 2:1-12:  “1 Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Jêsus trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. 2 Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe. 3 Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. 4 Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. 5 Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. 6 Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: 7 Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? 8 Đức Chúa Jêsus trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? 9 Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn? 10 Vả, để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: 11 Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. 12 Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời, mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy.”

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa phán với người bại “Tội lỗi con đã được tha” trước khi chữa lành cho anh? Ngoài gánh nặng thể xác, bốn người bạn còn mang gánh nặng nào của bạn mình đến với Chúa? Làm thế nào để chúng ta có thể hiệp một trong sự phục vụ người khác?

Khi bốn người khiêng người bại lên mái nhà, dở mái dòng giường người bại xuống ngay chỗ Chúa ngồi, Chúa Giê-xu nhìn thấy đức tin của bốn người khiêng khó nhọc đưa người bại đến với Ngài, Chúa phán với người bại: “Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha” (câu 5). Chúa tha tội cho người bại trước khi Ngài bảo anh “Ta biểu con, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà!” vì hai lý do. Trước hết, Ngài muốn cho mọi người biết Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất có quyền tha tội (câu 6-10). Thứ hai, Chúa biết nhu cầu sâu xa nhất của người bại là được tha tội. Dù sự bại liệt của anh ta có phải là hậu quả của một tội nào đó anh đã gây ra hay không, thì trước hết anh vẫn cần được tha tội, “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).

Người bại cũng như bốn người khiêng giường không ai phản đối vấn đề tội lỗi Chúa đề cập đến. Họ không nói, “Chúa ôi, bạn con là người tốt, anh không làm điều gì ác. Anh đáng được Chúa chữa lành.” Thay vào đó, người bại cũng như bốn người khiêng giường im lặng chấp nhận người bại liệt là tội nhân cần nhận được ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta không biết tật nguyền của anh có phải là hậu quả của một sự lựa chọn hay hành động sai trái nào đó của anh trong quá khứ hay không. Nhưng rõ ràng bốn người khiêng giường người bại không chỉ mang gánh nặng thể xác của người bại, mà họ còn mang cả gánh nặng tội lỗi của bạn mình đến với Chúa. Họ không đưa đến với Chúa một người mà họ cho là thánh sạch, đạo đức, xứng đáng được Chúa giúp đỡ. Thay vào đó họ, đem đến với Chúa một người bị bại liệt và là người tội lỗi.

Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên thập tự giá (I Phi-e-rơ 2:24), người tin Chúa được kêu gọi hãy yêu thương nhau bằng cách mang lấy gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2). Để có thể hiệp một trong sự phục vụ người khác, chúng ta cần có lòng cảm thương người không thể tự mang lấy gánh nặng của họ. Chúng ta cần hiệp một trong việc đưa những người đã vấp ngã, lầm lỗi, tuyệt vọng đến với Chúa. Chúng ta đưa họ đến với Chúa bằng sự phục vụ và bằng sự hiệp một cầu thay cho họ. Khi hiệp một trong sự phục vụ như vậy, chúng ta đã chu toàn trách nhiệm Chúa giao cho mỗi chúng ta, làm trọn luật pháp của Đấng Christ.

Bạn đã giúp đỡ mang gánh nặng cho người khác như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy những người chung quanh con cần con mang gánh nặng nào cho họ, thương cảm họ để chúng con có thể hiệp một trong sự giúp đỡ họ kinh nghiệm quyền năng cứu rỗi của Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 6.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093043

Ai đang online?

Đang có 26 khách và không thành viên đang online