Ngày 25/06/2020

TÔN VINH CHÚA BẰNG TÀI VẬT MÌNH

Câu gốc: 

“Các đồ ấy Đa-vít cũng biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, luôn với bạc và vàng mà người đã đoạt lấy đem về từ các dân tộc, tức từ Ê-đôm, Mô-áp, dân Am-môn, dân Phi-li-tin, và dân A-ma-léc” (câu 11).

I Sử Ký 18:7-17

“7 Đa-vít đoạt những khiên vàng của các đầy tớ Ha-đa-rê-xe, rồi đem về Giê-ru-sa-lem. 8 Từ Ti-bát và Cun, hai thành của Ha-đa-rê-xe, Đa-vít lại đoạt lấy nhiều đồng, mà Sa-lô-môn dùng làm cái biển đồng, các trụ và chậu bằng đồng.

9 Khi Tô-hu, vua Ha-mát, hay rằng Đa-vít đã đánh cả đạo binh của Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba, 10 thì sai Ha-đô-ram, con trai người, đến chào mừng và ngợi khen Đa-vít, bởi người đã chinh chiến với Ha-đa-rê-xe, và đã đánh người; vì Ha-đa-rê-xe và Tô-hu thường đánh giặc với nhau luôn; Tô-hu cũng gởi đến các thứ chậu bằng vàng, bạc, và đồng. 11 Các đồ ấy Đa-vít cũng biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, luôn với bạc và vàng mà người đã đoạt lấy đem về từ các dân tộc, tức từ Ê-đôm, Mô-áp, dân Am-môn, dân Phi-li-tin, và dân A-ma-léc.

12 Vả lại, A-bi-sai, con trai của Xê-ru-gia, đánh giết tại trong trũng Muối, một vạn tám ngàn người Ê-đôm. 13 Người đặt đồn tại Ê-đôm, và cả dân Ê-đôm đều phải phục dịch Đa-vít. Đa-vít đi đến đâu, thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng.

14 Đa-vít làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên, lấy sự ngay thẳng và công bình mà xử với dân sự của người. 15 Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia, thống lãnh đạo binh; Giô-sa-phát con trai của A-hi-lút, làm quan thái sử; 16 Xa-đốc, con trai của A-hi-túp, và A-bi-mê-léc, con trai của A-bia-tha, làm thầy tế lễ; Sa-vê-sa làm quan ký lục. 17 Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa, cai quản người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít, còn các con trai Đa-vít đều làm quan đại thần gần bên vua.”

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít có được những chiến lợi phẩm và cống vật nào? Vua đã làm gì với những tài vật quý báu này? Bạn học được gì từ hành động này của Vua Đa-vít?

Chương 18 cho thấy Đức Chúa Trời đã ban cho Vua Đa-vít nhiều chiến thắng. Qua các chiến thắng đó, ông cũng thu được rất nhiều chiến lợi phẩm và cống vật quý giá. Trong số chiến lợi phẩm có những chiếc khiên vàng được trang trí đẹp đẽ của các quan lại trong triều Vua Ha-đa-rê-xe, Vua xứ Xô-ba thuộc dân Sy-ri ở Đông Bắc của nước Y-sơ-ra-ên, và “rất nhiều đồng” từ các thành của vị vua này. Bên cạnh những chiến lợi phẩm quý giá thu được này, Vua Đa-vít cũng nhận được thêm các cống vật quý giá như các chậu bằng đồng, bạc và vàng từ Tô-hu, Vua Ha-mát ở phía Đông Bắc cũng muốn kết giao, vì vua này đã từng bị Vua Ha-đa-rê-xe nhiều lần quấy nhiễu.

Tuy thu được nhiều tài vật quý giá như vậy, nhưng Vua Đa-vít đã không dùng những báu vật này để làm giàu cho chính mình hay trang trí cho nhà mình. Ông đã dùng những tài vật này để “biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va” và để chuẩn bị cho con trai ông là Vua Sa-lô-môn xây Đền thờ của Chúa trong tương lai. Về sau, Vua Sa-lô-môn đã chuyển các của cải này vào kho báu của Đền Thờ (I Các Vua 7:51). Hành động này của Vua Đa-vít chứng tỏ ông không phải chỉ dâng lên Chúa những của cải quý nhất mà còn là dâng lên Ngài sự vinh hiển mà Ngài xứng đáng có được. Vua Đa-vít muốn thừa nhận rằng tất cả những của cải này đều bởi Đức Chúa Trời mà có và phải được dâng lên cho Chúa để tôn vinh Ngài.

Vua Đa-vít được Đức Chúa Trời ban cho chiến thắng, và để đáp lại những gì Ngài đã làm cho mình, ông dâng lên Ngài sự ca ngợi và những chiến lợi phẩm quý giá. Qua sự dâng hiến này, ông muốn mọi người đều biết Đức Chúa Trời là Đấng ban thành công chứ thành công không đến từ sức riêng của ông, và đó cũng là cách ông tôn vinh Chúa. Bài học chúng ta nhận được là khi được thành công trong lãnh vực nào đó chúng ta thường dễ bị cám dỗ để nghĩ rằng thành công có được là do năng lực của mình. Qua tấm gương của Vua Đa-vít, chúng ta học được tinh thần khiêm nhường, nhận biết mọi sự mình có được là nhờ Đức Chúa Trời ban cho, và biết dâng lên Chúa những gì tốt đẹp nhất mà mình có được để cảm tạ và tôn vinh Ngài. Dùng tài vật tốt đẹp nhất của mình để dâng lên Chúa chính là cách tôn vinh Ngài như Châm Ngôn 3:9 đã dạy rằng, “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va.”

Bạn có dâng lên Chúa tài vật xứng đáng với lòng biết ơn Ngài vì những gì Ngài đã ban cho bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con nhận biết mọi sự mà con có được, mọi điều mà con làm được đều do Chúa ban cho. Xin cho con có thể dâng lên Ngài những gì tốt đẹp nhất của con để tôn vinh Ngài.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 3.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093060

Ai đang online?

Đang có 25 khách và không thành viên đang online