Ngày 28/06/2020

TIẾP NHẬN DI SẢN ĐỨC TIN

Câu gốc: 

“Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chủ ý vào, hầu cho biết sự thông sáng; Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành; Chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta” (câu 1-2).

Châm Ngôn 4:1-9

“1 Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha,

Khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông sáng;

2 Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành;

Chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta.

3 Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta,

Một đứa con một của mẹ ta yêu mến.

4 Cha ta có dạy ta rằng:

Lòng con khá ghi nhớ các lời ta;

Hãy gìn giữ mạng lịnh ta, thì con sẽ được sống.

5 Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng,

Chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta;

6 Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ắt người sẽ gìn giữ con;

Hãy yêu mến người, thì người sẽ phù hộ con.

7 Sự khôn ngoan là điều cần nhứt; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan;

Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng.

8 Hãy tôn tặng sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên,

Làm cho con được vinh hiển, khi con hoài niệm đến.

9 Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mĩ,

Và bán cho con một mão triều thiên vinh quang.”

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con điều gì trong phân đoạn Kinh Thánh này? Di sản đức tin bạn nhận được từ thế hệ trước để lại là gì? Bạn đã và sẽ làm gì để truyền đạt Lời Chúa cho thế hệ mai sau?

Vua Sa-lô-môn muốn con cái tiếp nhận di sản thuộc linh của gia đình là hết lòng học lấy sự khôn ngoan, để biết kính sợ Chúa và làm theo Lời Ngài. Vì căn nguyên và khởi đầu của sự khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa Trời (Châm Ngôn 1:7). Khi con cái biết kính sợ Chúa và vâng theo Lời Chúa dạy, chúng sẽ nhận được sự sống đời đời và hưởng được phước hạnh. Ông biết con mình trẻ tuổi, thường ít quan tâm suy xét những lời cha dạy bảo nên ông khuyên con “khá chú ý vào” (câu 1), “chớ lìa bỏ” (câu 2), “hãy gìn giữ” (câu 4), “chớ xây bỏ” (câu 5-6), hết lòng học và làm theo lời ông dạy. Những điều ông Sa-lô-môn dạy con cũng chính là những điều cha mẹ ông đã dạy cho ông, nhắc nhở ông hãy tìm cầu và áp dụng sự khôn ngoan. Ông dạy con: “Sự khôn ngoan là điều cần nhứt” nên con phải cố gắng tìm và giữ cho được. Vì sự khôn ngoan quý giá như vậy nên con “hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng” (câu 7). Sự khôn ngoan sẽ đem con đến sự thành công và vinh dự (câu 7-8).

Trải qua bao thế hệ, Chúa cũng giao trách nhiệm cho cha mẹ và người đi trước phải hết lòng dạy dỗ Lời Ngài, truyền những kinh nghiệm đức tin cho các thế hệ mai sau, và thế hệ sau cũng phải học và làm theo những chỉ dạy của cha mẹ trong Chúa (xem Phục Truyền 6:3-9, Ê-phê-sô 6:1-4). Nhiều bạn trẻ chưa hiểu giá trị quý báu của những lời cha mẹ trong Chúa dạy bảo nên cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi khi nghe cha mẹ nhắc đến những lời dạy hoặc kinh nghiệm của ông bà. Nhưng khi họ đủ hiểu biết và để tâm lắng nghe cẩn thận, họ sẽ nhận ra đó là gia tài đức tin giàu có quý báu từ gia đình. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở người con tinh thần của ông là Mục sư Ti-mô-thê, và cũng dạy chúng ta ngày nay: “Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Ti-mô-thê 3:14-15).

Ước mong mỗi chúng ta hãy hết lòng dạy con học Kinh Thánh, chia sẻ cho con những kinh nghiệm đức tin của mình, giúp con nhận lấy sự khôn ngoan, biết kính sợ Chúa để giữ vững truyền thống đức tin của gia đình, hết lòng tin cậy và vâng theo Lời Chúa.

Bạn có quan tâm để lại di sản đức tin cho con cháu mình không?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con có ông bà cha mẹ đã dạy Lời Ngài cho con. Xin Chúa giúp cho con biết vâng giữ Lời Ngài và hết lòng truyền dạy Lời Ngài cho con cháu con.

*******

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 6.


 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
1093029

Ai đang online?

Đang có 23 khách và không thành viên đang online