Ngày 21/09/2019

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 8:7-13

Câu gốc:  “Vả, ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời; nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng không ăn, cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm” (câu 8-9).

Ngày 18/09/2019

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 14:7-9

Câu gốc:  “Ngài là sự trông cậy của Y-sơ-ra-ên, là Đấng cứu trong khi hoạn nạn, …Hỡi Đức Giê-hô-va! Dầu vậy, Ngài vẫn ở giữa chúng tôi! Chúng tôi được xưng bằng danh Ngài, xin đừng lìa bỏ chúng tôi!” (câu 8a, 9b).

Ngày 16/09/2019

Kinh Thánh: Giăng 19:17-22

Câu gốc:  “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
888478

Ai đang online?

Đang có 18 khách và không thành viên đang online