Ngày 30/11/2019

CHÓNG QUÊN!

Câu gốc: 

“Ôi! Thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đặng làm cho cả đoàn dân đông này đều bị chết đói” (câu 3).

Ngày 29/11/2019

LỜI HỨA CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Câu gốc: 

“Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe Lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi” (câu 26).

Ngày 20/11/2019

CHÚNG TÔI SẼ ĐI ĐÂU?

Câu gốc: 

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy” (Giê-rê-mi 6:16).

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
888498

Ai đang online?

Đang có 22 khách và không thành viên đang online