Ngày 03/08/2019

Kinh Thánh: Rô-ma 12:1

Câu gốc:  Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”

Ngày 31/07/2019

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-14

Câu gốc:  “Chớ sợ chi, hãyở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa” (câu 13).

Ngày 30/07/2019

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 14:5-9

Câu gốc:  “Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn, vua của xứ Ê-díp-tô, cứng lòng, đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên; nhưng dân này đã ra đi một cách dạn dĩ” (câu 8).

Ngày 29/07/2019

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-4

Câu gốc:  “Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên trở lại đóng trại tại trước Phi-Ha-hi-rốt, ngang Ba-anh-Sê-phôn, giữa khoảng Mít-đôn và biển. Các ngươi hãy đóng trại đối diện nơi này, gần biển” (câu 2).

Ngày 28/07/2019

Kinh Thánh: Gióp 36:5-15

Câu gốc:  "Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào” (Ê-sai 55:6-7).

Ngày 22/07/2019

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:12-16

Câu gốc:  “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8).

GHI CHÚ:

Trang Blog BHKTHN hỗ trợ cho quý vị có điện thoại với những phiên bản cũ - không cài được ứng dụng vào máy và dành cho đọc giả có nhu cầu chuẩn bị bài trước để hướng dẫn - chia sẻ trong giờ tỉnh nguyện chung. Blog sẽ mặc định hiển thị trước 7 ngày để tiện việc tra cứu. Blog có thể tìm kiếm những bài cũ theo chủ đề, từ khóa,.. vui lòng sử dụng chức năng tìm kiếm. Xin cảm ơn!

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
796079

Ai đang online?

Đang có 30 khách và không thành viên đang online