Ngày 23/10/2019

KẾT ƯỚC VỚI MÔI MIỆNG

Câu gốc: “nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được” (Cô-lô-se 1:22).

Ngày 21/10/2019

KẾT ƯỚC VỚI MÔI MIỆNG

Câu gốc: “Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội, và chớ nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng ấy là lầm lỗi. Sao làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói ngươi, và Ngài làm hư công việc của tay ngươi?” (Truyền Đạo 5:6).

Ngày 19/10/2019

CHU TOÀN TRÁCH NHIỆM

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình” (câu 26-27)."

Ngày 18/10/2019

NHỮNG PHỤ NỮ DƯỚI CHÂN THẬP TỰ

Câu gốc: “Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len nữa” (câu 25).

“Đứng gần thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu có mẹ Ngài, chị của mẹ Ngài, với Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-pa và Ma-ri Ma-đơ-len” (câu 25 BTTHĐ)."

 

Thành Viên

Statistics

Số lần xem các bài viết
888498

Ai đang online?

Đang có 20 khách và không thành viên đang online